پیوند آزاد لثه

پیوند آزاد لثه به منظور افزایش عرض لثه کراتنیزه

امیر معین تقوی

امیر معین تقوی

جراح و دندانپزشک

جراح و دندانپزشک

بالا