Scroll down

بیمه عمر

بیمه عمر


به دلیل تغییر در سبک زندگی و شرایط محیط‌زیست، اخیراً در میان آشنایان دور و نزدیک خود میشنویم که شخصی به بیماری صعبالعلاجی همچون سرطان، سکته قلبی و مغزی مبتلا شده است. واقعیت تلخی که در این شرایط با آن روبهرو میشویم این است که فرد علاوه بر اینکه باید روحیه خود را برای غلبه بر بیماری حفظ کند باید با بحرانهای مالی مربوط به درمان یا گذران زندگی روزمره نیز دستوپنجه نرم کند. متأسفانه بالا بودن هزینههای پزشکی و دارویی شرایط معیشت را برای فرد بیمار و خانواده او بسیار طاقتفرسا و تلخ میکند. بدتر از آن زمانی است که سرپرست خانواده فوت میکند و افراد دیگر خانواده باید علاوه بر تحمل رنج از دست دادن عزیزشان به دنبال راهی برای تأمین معاش خود باشند. حداقل بخش مالی این مشکل میتوانست با دوراندیشی و پرداخت هزینهای بسیار ناچیز حل شود. خرید بیمه عمر میتوانست از فشار این بحرانها بکاهد.

ادامه مطلب