معرفی دپارتمان بیمه

صدور و ضمانت پيگيري خسارت بيمه نامه هاي جامعه دندانپزشكان و كليه شركاي تجاري هلدلينگ بازرگاني 32نگين از طريق دپارتمان بيمه اي انجام ميگيرد. در اختيار داشتن شرايط قيمتي خاص و اشراف به انواع مواد و تبصره هاي قانون بيمه اي كشور، امنيت خاطر و آسايش كاري خاص را براي تمامي بيمه شوندگان فراهم مي آورد. صدور بيمه هاي مسئوليت حرفه اي پزشكان، عمر و سرمايه گذاري بيمه هاي مسئوليت كارفرما و كاركنان پروژه هاي ساختماني و هر نوع بيمه ديگر متخصصين اين دپارتمان مي باشد.