سمپوزیوم دستاوردهای نوین در دندانپزشکی

سمپوزیوم دستاوردهای نوین در دندانپزشکی

زمان برگزاری : 17 الی 18 مرداد 1398

مکان برگزاری : هتل پارس مشهد

ظرفیت : 500 نفر

تاریخ ثبت نام : این کنگره برگزار شده است .

قیمت:15,000 ریال


----